കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നിങ്ങൾക്കും പോകാം നീല തിളക്കത്താൽ തിളങ്ങുന്ന ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് …