പാൽകുളമേട് സാഹസികർക്കും ട്രെക്കിംഗുകൾക്കും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം Palkulamedu,Idukki