പുന്നയാർ വെള്ളച്ചാട്ടം,ഒരു കിടുക്കാച്ചി വെള്ളച്ചാട്ടം