രാമക്കൽമേട്(Ramakkalmedu)സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും 3500 അടി ഉയരത്തിലാണ് രാമക്കൽമേട്‌ മലനിരകൾ