കോട്ടപ്പാറയിലെ മഞ്ഞു വീണ പുലരികൾ Kottappara hill station in Idukki